beton3sita6

„СТРОЙКОНТРОЛ – СП” ООД – гр. София е частна независима ИСЛ.

Създадена през 2001 година изпитателната лаборатория  непрекъснато се  развива и усъвършенства, за да предлага на своите клиенти все по-качествени услуги.

  • Бетони и бетонови смеси

  • Строителни почви и настилки

  • Стомана и строителни елементи

  • Технически експертизи на сгради

изпитвания и контрол на строителни обекти, обслужване на бетонови възли и кариери за дълбочинни материали, проектиране и разработка на рецептурни състави за бетони, замазки, варови разтвори и др

Изпитателната строителна лаборатория  е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за услугите, които извършва от Българската служба за акредитация – ИА „БСА” и притежава сертификат № 152 ЛИ, валидно до 31.08.2010 година, като в момента тече процес на преакредитация на лабораторията.

В ИСЛ действа интегрирана и постоянно усъвършенстваща се Система за управление /СУ/. Тя е основа на действащата политика по качеството, както във фирмата, така и в самата лаборатория.

Организационните ресурси се обезпечават с прилагането на базисни документи като:

БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.
ISO 9000 и ISO 9001 „Системи за управление на качеството, основни принципи и речник”.
Ръководство 2 на ISO/IEC „Общи термини и техните определения относно стандартизацията и свързаните с нея дейности”.
Ръководство 25 на ISO/IEC „Общи изисквания към техническите компетенции на изпитвателните лаборатории”.
Ръководство 45 на ISO/IEC „ Указания за предоставяне на резултатите от изпитванията”.
Ръководство 49 на ISO/IEC „Указания за разработване на Наръчника по качеството на строителните лаборатории”.