Услуги

ИСЛ разполага с необходимото съвременното оборудване с което обезпечава и
осигуряват качеството на извършване на следните изпитвания и услуги:

 1. Материали добавъчни едри за обикновен бетон;
 2. Пясък за обикновен бетон;
 3. Бетонова смес;
 4. Бетон – обикновен;
 5. Камък трошен за асфалтови покрития;
 6. Пясък за пътни настилки;
 7. Строителни почви;
 8. Плочи тротоарни бетонни (квадратни и правоъгълни);
 9. Бордюри бетонни;
 10. Строителни елементи – изделия от бетон;
 11. Армировъчна стомана;
 12. Проектиране на рецептурни състави за бетон, мазилки и замазки;
 13. Строително-технически експертизи на сгради;

и други.

При желание от страна на Възложителя, за изпитвания извън обхвата на Акредитация,
лабораторията ползва услугите на подизпълнители.